Lissy Fey feat. Fritz Moshammer

Text: Lissy Fey / Musik: Lissy Fey

Gesang & Klavier: Lissy Fey / Schlagzeug: Burkard / Ruppaner / Trompete: Fritz Moshammer


Mix: Timo Xanke / Video: Jakob Panhorst